พรก. สินทรัพย์ดิจิทัลล่าสุด pdf พระราชกาหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลคือ

พรก. สินทรัพย์ดิจิทัลคือ

พระราชกําหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

มีประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

พระราชกําหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกําหนดนี้ เพื่อให้การกํากับและการควบคุมการดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การดําเนินกิจกรรมและการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีความโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและการคุ้มครองผู้ลงทุนและ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตราพระราชกําหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.ก.

รู้จัก พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล - ภาพรวม

ตัวกลางในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ใครถูกกำกับตาม พ.ร.ก.